หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนา
"แนวทางและความเป็นไปได้การจัดตลาดสีเขียว กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์" ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตำบลขุนทอง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยะพันธ์ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในการสัมมนา พร้อมด้วยนายทะนงศักดิ์ นิยมนา
เกษตรอำเภอบัวใหญ่ , นายโกมินทร์ มงคลปัญญา ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ,พรรณิภา ณ ร้อยเอ็ด ประมงอำเภอบัวใหญ ่, นายทินกฤต อินทแพทย์
ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ,น.ส. อรสา นาจำเริญ นักเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ร่วมประชุมสัมมนา
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

กลับหน้าแรก