รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน30 ตัว
จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง
รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง
เป็นประธานในพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งประดู่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552
พิธีสงฆ์
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
ท่านนายอำเภอฯเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เกษตรกรร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ปศุสัตว์อำเภอฯกล่าวรายงาน
มอบสัญญายืมสัตว์
ท่านนายอำเภอกล่าวเปิดงานและพบปะพี่น้องเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
พิธีกร
มอบโคให้กับตัวแทนเกษตรกร
เยี่ยมชมบริเวณคอกโค
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ร่วมถ่ายรูปเป็นสักขีพยาน