หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายธนิต ฤกษ์มี นายอำเภอจักราช ทำพิธี มอบโค จำนวน 50 ตัวให้เกษตรกร จำนวน 50 ราย
ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการ อบต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก