หัวเว็บ
นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนาพบปะแลกเปลี่ยน เพิ่มทางเลือกใหม่แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบ
ภัยแล้ง (ซ้ำซาก) เพื่อพบปะพูดคุยแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอโนนไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ร่วมรับฟังการเสวนา ในการนี้นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเสวนาเพิ่ม
ทางเลือกในการเลี้ยงโค- กระบือ แบบปราณีต มีการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีรูปร่าง ใหญ่ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขาย ได้ราคา
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
เวทีเสวนา
กลับหน้าแรก