หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค จำนวน 27 ตัวซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี ร.ต. ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจ รัตนา นายกเทศมนตรีตำบล บัลลังก์ ,
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย,ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ,ผู้นำท้องที่, ผู้บริหารเทศบาล และเกษตรกร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก