หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนคราชสีมา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดสัมมนาหลักสูตร "เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ
Intensive Farmm" โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ โดยมีวิทยากร คุณวิฑูรย์ ศรีหาบุญทัน ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเลี้ยงโค
การจัดการอาหารเลี้ยงสัตว์และวิธีการหมักถนอมอาหารเพื่อไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ และวิทยากร คุณสุบรร อันทินทา ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเลี้ยงโคเนื้อ
แบบปราณีต การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ การดูแลสุขภาพโคเนื้อ โดยมีเกษตรกรแบบ Intensive Farm ผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือเข้าสัมมนาเครือข่าย
จำนวน 51 ราย จากตำบลบัลลังก์อำเภอโนนไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก