หัวเว็บ

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายมาโนชญ์  วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(กรรมการผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ)  ตัวแทน อุตสาหกรรมจังหวัด, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  และท้องถิ่นจังหวัด
  ร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง โรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ของ     นายวิทยา  อารยะพงศ์พานิชย์  ณ โรงฆ่าสัตว์ฯ เลขที่ 3 ม.1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย
  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ต่อไป เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ตรวจโรงฆ่า
ตรวจโรงฆ่า
ตรวจโรงฆ่า
ตรวจโรงฆ่า
กลับหน้าแรก