หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 135 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพวง จำนวน 135 ราย
ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลตลาดไทร หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดไทร
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
บริเวณป้ายพิธีมอบโค
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ท่านประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
ท่่านประธานอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี
ปลัดอาวุโสอำเภอชุมพวง กล่าวต้อนรับ
หัวกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน
มอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
มอบโค จำนวน 135 ตัว ให้กับเกษตรกร
วันนี้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการฯ 135 ราย
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ และคณะ
โคที่ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ 135 ตัว
บริเวณจัดพิธี
กลับหน้าแรก