รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค จำนวน 2 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธา
หม่อมหลวงอนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา และคณะ
และรับมอบกระบือ 1 ตัว จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และนำโคดังกล่าวไปมอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จำนวน 3 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

พิธีสงฆ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธี
จากสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา
จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย
ประพรมน้ำมนต์
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย มารับมอบ
เกษตรกรมารับมอบ 3 ราย
หลวงพ่อจอย ประพรมน้ำมนต์ให้กับโค
ผอ.สำนักชลประทานฯ คล้องมาลัยไถ่ชีวิต
ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา คล้องมาลัยไถ่ชีวิต
ตั้งชื่อโคให้ด้วยครับ
เกษตรกรรับมอบโคจากผู้บริจาค
เกษตรกรรับมอบกระบือจากผู้บริจาค