รูปหัวเว็บ

นายพงษ์สิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน) และบริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในพื้นที่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 เพื่อออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2) ให้แก่โรงฆ่าสัตว์ทั้งสองแห่งดังกล่าว ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกขนาดใหญ่ กำลังการผลิต(ไก่เนื้อ) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน) วันละ 180,000 ตัว/วัน และบริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันละ 80,000 ตัว/วัน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาถื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยเฉพาะไก่เนื้อที่สำคัญของประเทศไทย