รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ในพื้นที่จัดกีฬาซีเกมส์ของจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง "เครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน"
ระหว่าง วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้เชิญอาสาปศุสัตว์ ทั้ง 236 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน
เข้ารับการฝึกอบรม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนเพิ่มเติมความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์
ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่างๆ พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้ประสานงาน แจ้ง อาสาปศุสัตว ์ทุกหมู่บ้าน มารับการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
นสพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว รักษาการ ปศจ.นครราชสีมา
จัดอบรม อาสาปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ และให้นโยบายการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
นสพ.บุญสม หมอฝ่ายสุขภาพสัตว์ ,หมอวิมุต ปศอ.เมือง นม.
และหมอรณกร พร้อมหมอสมศักดิ์ ครบทีมดำเนินการอบรม
นสพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์
และให้นโยบาย ทั้ง 3 รุ่น
นสพ.บุญสม พลรักษา ให้ความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดนก และ
โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอื่นๆ ที่อาสาปศุสัตว์ ซักถาม
วิทยากร เป็นหมอสมศักดิ์ คู่ นสพ.บุญสม
เรื่อง การเก็บตัวอย่าง ทั้ง 2 โรค
หมอรณกร ขำดี สัตวแพทย์ฝ่ายสุขภาพสัตว์จังหวัด
ให้ความรู้เน้นเรื่อง โรคไข้หวัดนก ทั้งป้องกันและเก็บตัวอย่าง
สาธิตขั้นตอนการ สวมชุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อทบทวน
ให้อาสาปศุสัตว์ เกิดความเคยชินและชำนาญ ยิ่งขึ้น
อาสาปศุสัตว์ ของพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
มีทั้งรุ่นเก่าและใหม่ มากหน้าหลายตากัน
อาสาปศุสัตว์ มีทั้งหญิง ชาย ช่วยกันป้องกันโรคและรายงาน
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ เฝ้าระวังโรค กันอย่างดีตลอดมา
แต่ละรุ่นให้ความสนใจซักถามปัญหาด้านการเลี้ยงและโรคสัตว์
พร้อมทั้งการักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น กันมาก
ทีมวิทยากรของฝ่ายสุขภาพสัตว์จังหวัด อยู่กันพร้อมเพรียง
หมอสมศักดิ์, นสพ.บุญสม, หมอรณกร
อาสาปศุสัตว์ มาลงทะเบียนกันแต่เช้า ถึงฝนจะตกมาตลอด
ทั้ง 3 รุ่น 28 - 31 สิงหาคม 2550
อาสาปศุสัตว์ได้รับเอกสารและสื่อเผยแพร่
เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
ช่วยกันจัดของมอบให้อาสาปศุสัตว์ ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม
มีทั้งยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโรคไข้หวัดนก ถุงมือ
หน้ากากปิดจมูก ไว้ประจำตัวอาสา