หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 52 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก
กรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 52 ราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ ศาลา SML บ้านโนนไร่พัฒนา หมูที่ 7 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก