หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงสัตว์
โดยเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงตำบลขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก