หัวเว็บ
นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 54 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
จำนวน 54 ราย ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพาะราชดำริ โดยมีนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน
และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านซับน้อย หมู่ที 3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก