รูปหัวเว็บ

คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยนายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายขวัญชัย หุนตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนปลัดจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์นายประสงค์ จงพึ่งกลาง ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหวาย
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย มีกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ สามารถผลิตเนื้อสุกรที่ได้คุณภาพ สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เดิมโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้มีกระบวนการฆ่าสุกรที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นถึงนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐบาล( Food Safety ) จึงได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อผู้บริโภคจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย และมั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถรองรับการฆ่าสุกรในพื้นที่และบริเวณโดยรอบได้อย่างเพียงพอ