รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 ธัีนวาคม 2551
เวทีกลาง
ท่านปลัดจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯกล่าวรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
คลินิกปศุสัตว์
ท่านประธานเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
เยี่ยมชมการสาธิตการทำอุปกรณ์ไถนา
ประธาน , ปศุสัตว์จังหวัด , นายอำภอ,ปศุสัตว์อำเภอ
งานนี้พ่อใหญ่สายจูงควายลากเลื่อนรอบๆงาน
ทีมงานคลินิกปศุสัตว์
ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
ให้คำแนะนำการผสมเทียม
ให้คำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์
มีทั้งรุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่
รุ่นนี้เป็นกำัลังสำคัญต่อไป
ตัวอย่างพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี
รายนี้ต้องติดตามต่อเนื่องครับ
รับมอบเวชภัณฑ์ไปรักษาก่อน