รูปหัวเว็บ

นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายขวัญชัย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดฟาร์มธนาวีร์ฟาร์ม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา โดย บริษัท ธนาวีณร์ฟาร์ม จำกัด ดำเนินการโดยนาย อุดมศักดิ์ สองเมือง และนายเจด็จ สองเมืองตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผ่านการตรวจมาตรฐานฟาร์มโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เลขที่มาตรฐานฟาร์ม กษ 02 22 06901 30201302 000 ออกให้ ณ วันที่ 12 กันยายน 2549 ดำเนินกิจการเลี้ยงไก่ประกันในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อีสาน จำกัด (มหาชน) เลี้ยงไก่เนื้อ จำนวน 12 โรงเรือน สามารถผลิตไก่เนื้อจำนวน 240 , 000 ตัวต่อ 1 รุ่น