หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกร ม. 3 บ้านซับน้อย และ ม. 9 บ้านมะค่าโพรง
ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาณ ศาลาประชาคมบ้านซับน้อย มีเกษตรกรแสดงความจำนงขอรับการสนับสนุนโค-กระบือ จำนวน 62 ราย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
กลับหน้าแรก