หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 2 กลุ่ม
116 ตัว โดยมีว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ
ณ โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 61 ตัว และ บ้านโคกวัวนอน 55 ตัว อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก