หัวเว็บ
นายสำราญ ปลั่งกลาง ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง เป็นประธานรับมอบกระบือ จากผู้มีจิตศรัทธา นายฉลอง ชิดนอก ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯถวายกระบือ
จำนวน 5 ตัว เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านหญ้าคาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบกระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555
ท่านปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ชี้แจงโครงการ
นำเกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
เกษตรกรจับสลากกระบือจากมือผู้มีจิตศรัทธาคุณฉลอง ชิดนอก
เกษตรกรจับสลากกระบือจากมือผู้มีจิตศรัทธาคุณฉลอง ชิดนอก
แม่กระบือ 3 ตัว ลูกกระบือ 2 ตัว
คล้องมาลัยให้กระบือเพื่อเป็นศิริมงคล
ผู้นำท้องถิ่นมาร่วมรับมอบกระบือ
สักขีพยานมากันครบ
กลับหน้าแรก