รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 75 ตัว จากกรมปศุสัตว์
โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีอภัย ปลัดอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีมอบโค
ให้แก่้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตะโก ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จำนวน 75 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

บริเวณเวทีจัดพิธี
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง กล่าวรายงาน
ปลัดอำเภอ ประธานในพิธี
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
ตัวแทนเกษตรกรกล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาน
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
ประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นพยาน
ประธานคล้องพวงมาลัยให้กับโคเพื่อเป็นศิริมงคล
มอบโคให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์สำหรับโคให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร