หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2559 มอบกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ 57 ตัว ให้เกษตรกร ต.หนองมะนาว อ.คง จำนวน 57 ราย ,ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ,อบรมการปรับระบบการเลี้ยงสุกร ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ,การแสดงดนตรีสร้างความสนุกสนาน สร้างความปรองดอง
สร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวอำเภอคงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ที่ดินอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายก อบต. ทหาร
ตำรวจ กำนัน ผญบ. เกษตรกรและประชาชน ทั่วไปให้เกียรติร่วมงานและมารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสนามบ้านหนองจิกพัฒนา ต. หนองมะนาว
อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก