หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน " (Communicative English for Preparing to ASEAN Community) ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
โดยบ้านภาษาอังกฤษครูมด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิด
นางวรวรรณ เหง้าพรหมมินทร์ ห้วหน้าฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
วิทยากรท่านแรก ครูมด ณัฏฐา กาญจนสุวรรณ
ห้วหน้ากลุ่มงาน , ปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมอบรม
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
สัตวแพทย์ สัตวบาล พนักงานราชการ เข้าร่วมการฝึกอบรม
ตั้งใจมารับความรู้ทุกคนครับ
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อมทุกคน
คุณมังกร บุญคำ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการ
อบรมภาษาอังกฤษ อบรมภาษาอังกฤษ
เริ่มต้นด้วยประโยคที่ใช้บ่อยๆ
ทดสอบพิ้นฐานกันหน่อย
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
ทักทายกันถ้วนหน้าทุกคน
Everyday Conservations โดยครูเดนนิส
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ภาษากาย ร่วมกัน
Formal Greetings
อบรมภาษาอังกฤษ อบรมภาษาอังกฤษ
Informal Greetings and Farewells
Tenses กับครูแชมป์
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
เลือกบทสนทนา ตามใจชอบครับ
คุณครูใจดี พร้อมให้ความรู้
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
Formal Introductions
Informal Introductions
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
Formal Greetings
What time is it?
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
A Telephone Call
Can you say that again?
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
ตั้งใจอ่านบทสนทนากันทุกคน
เตรียมพร้อมสนทนากับคุณครู
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
ครูมดและทีมงาน ตั้งใจมาให้ความรู้เต็มที่
ได้ฝึกสนทนากับครูต่างประเทศทุกคน
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
ตั้งใจฝึกสนทนากับคุณครู
หมอฐิตพัฒน์ จากอำเภอพิมาย สนทนาภาษาอังกฤษกับคุณครู
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
ได้ฟัง ได้ฝึก กันทุกคน
หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ศาสตร์ฯ ร่วมฝึกสนทนากับคุณครู
อบรมภาษาอังกฤษ อบรมภาษาอังกฤษ
ครูแชมป์ ช่วยลูกศิษย์แปลให้เข้าใจยิ่งขั้น
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู
อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู
อบรมภาษาอังกฤษ อบรมภาษาอังกฤษ
ทีมงานฝึกอบรมพร้อมเพรียง
รุ่นนี้รุ่นสองแล้วครับ
กลับหน้าแรก