หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค จำนวน 54 ตัวซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี ร.ต. ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจ รัตนา นายกเทศมนตรีตำบล บัลลังก์ ,
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย,ผู้นำท้องที่, ผู้บริหารเทศบาล ,เกษตรกร และประชาชนทั่วไปร่วมงานกว่า 100 คน
พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก