หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โดยนายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย
พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ให้คำแนะนำส่งเสริมการปลูกหญ้าอาหารสัตว์
มอบยาฆ่าเชื้อ แร่ธาตุก้อน วัคซีนและเวชภัณฑ์สัตว์ปีก ให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก