หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกร 25 ราย
ใน 4 หมุ่บ้านหลัก ตามโครงการบริหารจัดการน้ำ ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก