หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบ โค 27 ตัว กระบือ 50 ตัว รวม 77 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร
ต.คูขาด และต.หนองมะนาว อ.คง จำนวน 77 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยมีนางสาว ลักขณา สีหะมาตร์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอคง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เกษตรกรและประชาชนร่วมงาน
ณ วัดบ้านหมัน ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก