หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอคง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรหมู่ที่ 3 บ้านโนนแดง ต.คูขาด
เพื่อติดเบอร์หูโค ระบบNID จำนวน 10 ราย ร่วมรับฟังและแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรต้องการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น
ได้แนะนำให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการทำการเกษตร
และได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฟักไข่ชุมชน ต.เมืองคง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ 1กลุ่ม สมาชิก 50 ราย พบว่าสัตว์ปีกของเกษตรกรสุขภาพไม่ดี เป็นหวัด
,ไข่ที่ฟักมีอัตราการฟักออกไม่ดี จึงได้ให้คำแนะนำการจัดการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก