หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธา ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์ และครอบครัว จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท
จากการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ เข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และมอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จำนวน 1 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
รับบริจาคโคไถ่ชีวิต
กลับหน้าแรก