รูปหัวเว็บ
นายขวัญชัย หุนตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรอาสาป้องกันโรคสัตว์สู่คน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548

ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์บรรยายให้ความรู้
คุณหมอไทยบุญ จากจักราชก็มาช่วยเป็นวิทยากร
ไข้หวัดนกเป็นเรื่องแรกวันนี้
อาสาตัวแทนมากันทั่วทั้งจังหวัด
งานนี้โรคสัตว์ติดคนหายขาดจากโคราชแน่นอน
เตรียมมารับความรู้จะได้กลับบ้านไปจัดการได้ถูกต้อง
ตั้งใจกันเต็มที่
วันนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้วนะครับ
มากันอย่างหนาแน่น
น้องนักศึกษาฝึกงานช่วยรับลงทะเบียน
หมอดำริห์ มาคุมประตูทางออกไว้เลย