หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ คัดเลือกฟาร์มสุกร และเก็บข้อมูลฟาร์มสุกร ที่มีการนำน้ำเสียที่เกิดจากขบวนการเลี้ยงหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
เก็บตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำ
กลับหน้าแรก