หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายปรีชา อันชำนาญ
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย พร้อมทีมงาน รับมอบโค จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา คุณมาลิสา ภู่กัน และคณะ เข้าร่วมโครงการ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.โนนไทย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจอย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดโนนไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก