หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบโคให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 27 ตัว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เป็นประธานในพิธี
ณ ที่ทำการกลุ่ม ธ.ค.ก.บ้านโตนด ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก