หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายปรีชา อันชำนาญ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย พร้อมทีมงาน รับมอบโค จำนวน 1 ตัว มูลค่า 25,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา คุณสายสุดา เศรษฐบุตร และคณะ เข้าร่วมโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.โนนไทย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก