หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง จัดพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 25 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ โดยมีนายดำริห์ เพ็ชรนิล ปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมพิธีมอบโค ณ วัดนามาบ บ้านนามาบ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก