หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก
ลงพื้นที่เก็บปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิส ฟาร์มสุกร จำนวน 7 ฟาร์ม โรงฆ่าสุกร 1 โรง ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจเป็นลบไม่พบสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ตรวจสารเร่งเนื้อแดง
ตรวจสารเร่งเนื้อแดง
ตรวจสารเร่งเนื้อแดง
ตรวจสารเร่งเนื้อแดง
กลับหน้าแรก