หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบโค 27 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร 27 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธี
ณ วัดบ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 4 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก