หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอจักราช ร่วมมอบโค 57 ตัว ให้เกษตรกร 57 ราย ยืมเพื่อการผลิตตาม
โครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านโนนเต็ง ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก