หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกับธกส.อำเภอบ้านเหลื่อม ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านหนองโจด ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เพื่อพบปะพูดคุยและชี้แจงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ของกรมปศุสัตว์
ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก