หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค 55 ตัว ให้กับเกษตรกร 55 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ โดยมีนายประยุทธ คำแหง นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก