รูปหัวเว็บ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีก
ในพื้นที่ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551
จากกรณีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อร้องเรียนคณะกรรมาธิการฯ คัดค้านการพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ให้แก่โรงฆ่าสัตว์ปีก เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์ปีกดังกล่าวอยู่ห่างจากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน ขนาดใหญ่ 4 ฟาร์ม ไม่ถึง 5 กิโลเมตร และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อจะไม่ผ่านรับรองเข้าสู่ระบบ Compartment