หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โดยนายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วย
นายอุทิตย์ ทวยขุนทด เจ้าพนักงานสัตว์บาล ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านปรางค์กุญชร หมู่ที่ 17 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
ให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ ให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การดูแลจัดการสุขาภิบาลสัตว์ และมอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุให้เกษตรกร 15 ราย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก