หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมนายวินัย วงษ์ด่านเจริญ
และนายเอกราช คลังอาวุธ ปศุสัตว์อำเภอสีดา ออกตรวจคัดเลือกและความพร้อมของเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้ ธ.ค.ก.) ในพื้นที่ อ.สีดา ซึ่งเกษตรกรรายเดิมได้ส่งคืนลูกกระบือเพศเมียให้กับโครงการ เพื่อขยายให้รายใหม่ได้แล้ว
จำนวน 35 ตัว เกษตรกรรายใหม่ 7 ราย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
agrimap
กลับหน้าแรก