รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีเปิดฝึกอบรม
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการฝึกอบรม
มากันครบทุกอำเภอ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และวิทยากร
วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ ให้กำลังใจ
พร้อมรับการฝึกอบรม
มากันทุกรุ่น
ตั้งใจรับฟัง
ดูการสาธิตของวิทยากร
จำไม่หมดจดเอาไว้ดูภายหลัง
หมอสมคิด จากสูงเนิน ตั้งใจมารับความรู้เต็มที่
หมอวีระ เผื่อนกระโทก พิธีกร
มากันครบทุกกลุ่ม/ฝ่าย
หมอชลอ จากอำเภอคง
สู้ไม่ถอยครับ