รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร วันที่ 21 – 22 มกราคม 2553
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นางวิลาวัณย์ แก้วกุลธร ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
มากันครบทุกศูนย์
ทีมวิทยากร
ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย เจ้าของพื้นที่ชี้แจง
หมอเฉลียว ขจรภพ ผู้รับผิดชอบโครงการฯชี้แจง
วันนี้มีทั้งเกษตรกรเจ้าของศูนย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม
เจ้าคณะอำเภอโชคชัยให้ความรู้เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกันจัดทำหลักสูตร จากอำเภอประทาย
จากอำเภอห้วยแถลง
จากอำเภอโนนแดง
จากอำเภอเมือง ,สีคิ้ว ,สูงเนิน
อำเภอโนนสูง
อำเภอบัวใหญ่ ฝึกนำเสนอหลักสูตร
อำเภอห้วยแถลง ฝึกนำเสนอหลักสูตร
อำเภอเมือง ฝึกนำเสนอหลักสูตร
อำเภอโชคชัย ฝึกนำเสนอหลักสูตร
บรรยากาศสถานที่ประชุมสัมมนา
ด้านหน้าสถานที่ประชุมสัมมนา