หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
และอำเภอ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ ประเภทสัตว์ปีก ของนายบุญรอด  สิงห์ยอย ณ โรงฆ่าสัตว์ฯ  ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557
ตรวจโรงฆ่าสัตว์ ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์ ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก