รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ณ องค์การบริหารตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา กรมปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
บริเวณเวทีกลาง
คลินิกปศุสัตว์พร้อมให้บริการ
นายวิทยา กามนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานพิธีตรวจเยี่ยม
ท่านประธานตรวจเยี่ยมบริเวณผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ร่วมให้บริการ
เกษตรกรกรให้ความสนใจการพัฒนาพันธุ์สุกร
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ให้คำแนะนำการผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
น้องๆนักเรียนให้ความสนใจนิทรรศการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ร่วมให้บริการ
ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ,สุขภาพสัตว์
มอบเวชภันฑ์สำหรับสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มาดูแลเอง
บริการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระโค-กระบือ
บริการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มาควบคุมการผ่าตัดทำหมัน
วันนี้เปิดบริการฟรีทั้งวัน
ปศุสัตว์อำเภอจักราช และทีมงานอำเภอข้างเคียง
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์ที่มาร่วมปฏิบัติงาน
บรรยากาศการลงทะเบียนเกษตรกร