หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
อบรมกลุ่มเกษตรกร
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
อบรมกลุ่มธคก.
กลับหน้าแรก