หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำทีมงานปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพระทองคำ นายกอบต.พังเทียม ผู้นำหมู่บ้าน
และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ธ.ค.ก.ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต ขนาดกลาง (โค-กระบือ ธ.ค.ก.201-300 ตัว)
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองโพธิ์ ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
ประกวดธคก62
กลับหน้าแรก