หัวเว็บ
พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 79 ตัว ให้กับเกษตรกร
ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นโค-กระบือที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ร่วมกับ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) , คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) , สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหาร ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดบ้านหมัน หมู่ที่ 1 ต.หนองมะนาว
อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก